PROFILAKTYKA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMy

Celem naszych prac jest przeciwdziałanie pierwszemu próbom podejmowania ryzykownych decyzji, wzmocnienie czynników chroniących oraz redukcja czynników ryzyka, ograniczanie i eliminacja różnych zachowań ryzykownych oraz zapobieganie nowym przypadkom.

Jesteśmy specjalistami, którzy z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i samorządowcami, a jednocześnie nieustannie szukamy sposobów na zwiększenie skuteczności tych działań. Współpracujemy z instytucjami prowadzącymi szeroko zakrojone badania nad młodzieżą, organizujemy konferencje dla rodziców oraz warsztaty dla samorządowców.

Od 10 lat spotykamy się z młodzieżą w ramach realizacji programów profilaktycznych w różnych regionach naszego kraju.

Troska o młodzież to troska o przyszłość rodziny, społeczeństwa, gospodarki i całego państwa. Zdanie, które wypowiedział Jan Zamoyski w czasach świetności Polski, a powtórzył Stanisław Staszic przed pierwszymi zaborami, dzisiaj nadal jest aktualne: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzież wychowanie”. Otwartość, siły charakteru i wyborów podejmowanych przez młode pokolenie będą leżały przyszłości naszej rzeczywistości. Dlatego ważne jest, aby wokół intensywnego rozwoju młodzieży dostawała potrzebne wsparcie, które pomoże jej rozwiązywać napotykane problemy i unikać zachowań ryzykownych.

Jak działamy?

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Cukierki” – klasy 1-3 Szkół Podstawowych
Cuder Junior” – klasy 3-5 Szkół Podstawowych
Debata” – klasy 5 i 6 Szkół Podstawowych
Gwiazda Mocy” – klasy 6, 7 Szkół Podstawowych
„Spinacz” – klasy 6, 7, 8 Szkół Podstawowych
„Archipelag Skarbów” – klasy 8 Szkół Podstawowych
klasy 1, 2 Szkół Ponadpodstawowych

Celem naszego działania jest zaproponowanie szkołom profesjonalnej i kompleksowej propozycji pracy profilaktycznej w szkołach (gminach) z uwzględnieniem maksymalnych efektów przy optymalnych kosztach. Wykorzystując założenia profilaktyki zintegrowanej oraz siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki, proponujemy Państwu realizację programów profilaktycznych skierowanych do różnych grup wiekowych, uwzględniając potrzeby etapu rozwojowego oraz możliwość rozwijania oddziaływania w kolejnych latach pracy.

Programy realizowane są przez certyfikowanych trenerów, ludzi z pasją i zamiłowaniem do młodzieży. W trosce o wysoki standard realizacji, wszyscy trenerzy objęci są superwizją trenerską, natomiast programy objęte są ewaluacją procesu. Po każdej realizacji zarówno szkoła jak i gmina otrzymują raport zawierający informacje na temat uzyskanych rezultatów w ewaluacji procesu, jak i opinii uczestników.

PROFILAKTYKA ZINTEGROWANA

Model profilaktyki zintegrowanej został opracowany przez Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej. Ma na celu dwie główne strategie profilaktyczne – wzmacnianie tego, co pozytywne (potencjału) oraz zmniejszanie skali zagrożenia wystąpienia zachowania problemowego objętego profilaktyką.

Profilaktyka zintegrowana dostrzega i uwzględnia rolę różnych podmiotów, mających wpływ na młodzież: rodziców, rodziny, nauczycieli, samorządu, organizacji pozarządowych, religijnych oraz rówieśników. Wykazano, że wiele problemów młodzieży jest ze sobą powiązanych, ma szereg wspólnych przyczyn oraz czynników ryzyka. Wynika to stąd, iż problemy są objawami, przyczyny zaś często są podobne. Ponadto różnym problemom młodzieży zapobiegają te same czynniki chroniące, co umożliwia wykorzystanie w działaniach zasobów dostępnych w każdej społeczności oraz współpracy  ponadinstytucjonalnej. Stąd tak istotna i potrzebna jest zintegrowana profilaktyka, która  obejmuje pełne spektrum spraw dotyczących młodzieży, dostrzega zależności pomiędzy problemami oraz ich wspólne przyczyny.

Dodatkowa profilaktyka zintegrowana zakłada holistyczne spojrzenie na człowieka jako całość umiejscowioną w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. Profilaktyka zintegrowana jest odpowiedzią na liczne problemy i zagrożenia, na które napotyka współczesna młodzież. W okresie przedłużającego się kryzysu wywołanego przez epidemię zauważa się ogromną potrzebę objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym.

Siedem dźwigni

Coraz większy nacisk kładzie się na to, aby wszelkie działania mające na celu niesienie szeroko pojętej pomocy młodym ludziom, były ze sobą kompatybilne, w czym pomaga siedem dźwigni skutecznej profilaktyki, opracowanych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Kieruj uwagę na to, co dobre

dźwignia I

Świadomość wpływu informacji na motywację i twórcze poszukiwanie rozwiązań jest kluczowe w profilaktyce. Pozytywne informacje o młodzieży i o potencjale wychowawczym społeczności lokalnej są najlepszym punktem wyjścia do poszukiwania twórczych rozwiązań problemów.

O zachowaniach problemowych i profilaktyce myśl w sposób zintegrowany

dźwignia II

Wiele czynników powiązanych jest jednocześnie z występowaniem różnych zachowań ryzykownych z różnych obszarów. Wzmacnianie czynników chroniących i osłabianie czynników ryzyka jednego problemu należy rozpatrywać w kontekście wpływu tego czynnika także na inne problemy.

BAZUJ NA ZASOBACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

dźwignia III

Relacje z rodzicami, religijność i dobra atmosfera w szkole i klasie są udowodnionymi czynnikami chroniącymi, które zapobiegają wielu zagrożeniom i zachowaniom ryzykownym jednocześnie. Podejście oparte na szacunku do naturalnych zasobów społecznych zapobiega konfliktom i buduje szeroki pozytywny front wokół działań profilaktycznych i wychowawczych.

Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki to sposób myślenia, który może stać się podstawą do formowania lokalnych zespołów współdziałających na rzecz wychowania młodzieży.

BUDUJ NA WARTOŚCIACH I MARZENIACH MŁODZIEŻY

dźwignia IV

Zrozumienie znaczenia aspiracji życiowych i wartości młodzieży pozwala na wykorzystanie w profilaktyce związanych z nimi bardzo silnych i głębokich motywacji. Brak wsparcia otoczenia lub gorzkie doświadczenia rozczarowań życiowych mogą te marzenia przykryć warstwą lęków i obaw.

WALCZ O TO, BY WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
BYŁY PRIORYTETEM ROZWOJOWYM

dźwignia V

Traktowanie wychowania i profilaktyki problemów młodzieży jako priorytetu jest warunkiem rozwoju i powinno być wpisane jako priorytet do strategii rozwoju gminy i strategii rozwoju Polski. Ważne jest, aby mówić o znaczeniu profilaktyki i wychowania oraz pokazywać koszty społeczne i finansowe konsekwencji zachowań ryzykownych.

TWORZĄC STRATEGIĘ, SZUKAJ MAKSYMALNYCH
EFEKTÓW PRZY OPTYMALNYCH KOSZTACH

dźwignia VI

Optymalne koszty to nie najniższe koszty, ale najtańszy sposób uzyskania maksymalnych efektów. W dziedzinie profilaktyki efektem, który chcemy osiągnąć, jest zdecydowane ograniczenie skali wielu różnych zachowań ryzykownych i problemów młodzieży w całej społeczności lokalnej.

ANGAŻUJ WE WSPÓŁPRACĘ LUDZI
Z PASJĄ I ZAMIŁOWANIEM DO MŁODZIEŻY

dźwignia VII

Ogromne znaczenie dla lokalnego systemu profilaktyki mają ludzie, którzy tworzą wizję tego systemu oraz realizują wynikający z niej program i którzy są gotowi dążyć do celu wytrwale walcząc z przeciwnościami i barierami.

Scroll to Top